Acta turistica / [Glavna i odgovorna urednica, editor-in-chief Nevenka Čavlek]. - Zagreb : Ekonomski fakultet Sveučilišta, Katedra za turizam, 1989-. - ; 24 cm
Od god. 1(1989)-god.12(2000) izdavač: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za trgovinu i turizam. - Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku. - Od god.1(1989)-vol.18, no.1(2006) urednik: Boris Vukonić. - Polugodišnje.
117900024324
1. - 2000


Interni marketing u uslužnim poduzećima = Internal marketing in service companies : primjer zrakoplovnih kompanija : airline companies example / Đurđana Ozretić Došen, Darko Prebežac
Bibliografija: 9 jed. . - Sažetak: Interni marketing obuhvaća marketinška znanja, vještine, metode i tehnike koje se primjenjuju na internom tržištu (unutar poduzeća), kako bi se postiglo zajedničko djelovanje svih zaposlenika u skladu s misijom, strategijom i ciljevima poduzeća. Zrakoplovne su kompanije među prvima u sektoru usluga prepoznale značenje internog marketinga i odlučile se za njegovu primjenu. Autori su istražili obilježja internog marketinga zrakoplovnih kompanija koje posluju na hrvatskom tržištu. Cilj istraživanja bio je ustanoviti konkurentske prednosti koje pruža primjena internog marketinga. Nalazi istraživanja upućuju da se radi o pristupima u pružanju usluge koji stvaraju izuzetne rezultate kako u pogledu percepcija o pruženoj usluzi, tako i u odnosu prema ostvarenom zadovoljstvu i lojalnosti zaposlenika i korisnika usluga. . - Summary: Internal marketing encompasses marketing knowledge, skills, methods and techniques applied on the internal market (inside the company) in order to achieve joint efforts of all employees in accordance with organisationďs mission, strategy and aims. In the services sector airline companies were among the first to recognise the importance of internal marketing and to implement it. The authors researched the features of internal marketing of airline companies operating on the Croatian market. The scope of the research was to determine competitive advantages that the implementation of internal marketing provides. The findings show that such approaches to services give exceptional results not only in the sense of service perception but as well in the achieved satisfaction and loyalty of employees and customers. .


Uvozna zavisnost hrvatskog turizma = The import dependence of croatian tourism / Ljubo Jurčić
Bibliografija: 12 jed. . - Sažetak: Hrvatski turizam je jedan od značajnijih sektora hrvatske privrede. Zbog toga su istraživanje utjecaja njegovog poslovanja na ostale privredne sektore i komponente bruto domaćeg proizvoda značajna. U ovom radu analizirana je njegova uvozna zavisnost. Za analizu je korištena input-output metoda, koja jedina u ekonomskoj analizi omogućuje, pored direktne, procjenu i indirektne uvozne zavisnosti. Na temelju procjene direktne i indirektne, odnosno ukupne uvozne ovisnosti hrvatskog turističkog sektora određen je i njegov neto-devizni priljev. . - Summary: Croatian tourism is one of the key sectors of the Croatian economy. In this work, the import dependence of tourism in Croatia is analysed. The input-output method used in this analysis is the only method of economic analysis which allows for an estimate of indirect as well as of direct import dependence. On the basis of the estimation of the direct and indirect, or total, import dependence of the Croatian tourism sector, its net-currency inflow is determined. .


Razvoj turizma toplica Topusko i mogućnosti njegovog doprinosa ukupnom gospodarskom razvoju Development of tourism in the Topusko spa and possibilities of its contribution to overall economic development Gordana Aljinović Balenović
Bibliografija: 19 jed. - Sažetak: Analiza razvoja turizma zdravstveno-turističke destinacije toplica Topusko, ukazuje na pad konkurentnosti ovih kapaciteta na domaćem i još više na međunarodnom turističkom tržištu. Takva situacija je, pored ostalog, rezultat nedovoljno osmišljene i provođene razvojne koncepcije ovih lokaliteta. Zbog toga se u ovom radu želi ukazati na potrebu takovog pristupa pitanjima razvoja turizma toplica Topusko koji bi na adekvatan način istako turističke atraktivnosti i vrijednosti Topuskog. Na taj bi se način, na bazi korištenja komparativnih prednosti, omogućilo adekvatno pozicioniranje ove turističko-zdravstvene destinacije na globalnom turističkom tržištu. - Multiplikativni efekti razvoja turizma omogućili bi ne samo porast deviznog priliva i standarda domicilnog stanovništva, već bi u krajnjoj konekvenci značili i doprinos ukupnom gospodarskom razvoju Hrvatske. - Summary: The analysis oftourism in the health tourism destination of the Topusko Spa shows a decrease in competitiveness of its facilities, both on the domestic and even more so on the international tourism market. That situation is a result, among other, of an inappropriate conceptualisation and implementation of the development of the locality. Through this paper, the necessity of such an approach to tourism development in the Topusko Spawhich would in an adequate manner emphasise tourist attractions and values of Topusko, is pointed out. That would enable, on the basis of the use of comparative advantages, an appropriate positioning of that health tourism destination on the global tourism market. - Multiple effects of tourism development, would enable not only an increase in currency in-flow and in living standard of the residents, but in the ultimate, they would mean a contribution to the overal economic development of Croatia.

Upute
 • Upute
 • Klasifikacijske oznake
 • Predmetni sustav
Radno vrijeme
 • pon - čet: 08:15-19:45
 • pet: 08:15-18:45
 • sub: 08:15-13:45
Kontakt
 • knjiznica@efzg.hr
Knjižnice
 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica
 • Knjižnice grada Zagreba
 • Ekonomski fakultet Osijek
 • Ekonomski fakultet Rijeka
 • Ekonomski fakultet Split
 • više ...
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.