God.1 (1988), 2 [Ekonomski vjesnik : review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues]
Godina izdavanja
1988, prosinac
Građa
serijske publikacije

Ekonomski vjesnik = Econviews : review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues / [glavni i odgovorni urednik Boris Crnković]. - Osijek : Ekonomski fakultet, 1988- .. - ; 24 cm
Od god.1(1988) podnasl.: časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku ; od god.27(2014): review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues. - Od god.1(1988) urednik: Petar Anić; god.4,br.1(1991): Slavko Juriša; od god.4,br.2(1991): Dražen Baraković; od god.6,br.2(1993): Ivan Boras; god.10(1997): Marcel Meler; od god.11(1998): Željko Turkalj; od god.15(2002): Ivan Ferenčak; od god.17(2004): Željko Turkalj; od god.26,br.2(2013): Vladimir Cini; od god.31(2018): Boris Crnković. - Opis izrađen prema: god. 9=1996, br.1/2(1998) ; zadnji opis prema god.31,br.2(2018). - Summaries. - Polugodišnje.
1200008724
2. - 1988


"Elementi managementa nabave", Vilim Ferišak : <prikaz knjige> / Zdenko Segetlija


Pranje novca i prijevare - novi izazovi u računovodstvu i reviziji Petar Proklin, Blaženka Hadrović, Marina Proklin
Bibliografija: 4 jed. . - Summary .


Emisija eura i euro centa s aspekta hrvatskog kovinskog novca Branko Matić
Bibliografija: 5 jed. . - Summary . - Sažetak: Emisija je kovinskog novca, unatoč činjenici da danas taj novčani oblik čini najmanji dio novčane mase, vrlo zahtjevan posao, ali i aktivnost koja ima i niz učinaka u rasponu od nefiskalnih, zdravstvenih pa do promidžbenih. Emisijska se djelatnost daleko usložnjava u situacijama kada se uvodi zajednička valuta više zemalja, kao što je slučaj Europske unije. Segment kovinskog novca to naročito potencira. Broj zemalja koje prihvaćaju jedinstveni novac, učinci koji se postižu kroz tu djelatnost te utjecaj tih aktivnosti na druge zemlje, bez obzira jesu li one pridružene članice ili planiraju svoje članstvo u Uniju, daleko nadmašuje okvire jednog čistog emisijskog posla. . - Hrvatska, s obzirom na svoje planove vezane za Uniju, ali i kapacitete u tom segmentu i učinke koje želi postići, mora već prihvaćene standarde na planu emisije optjecajnog novca primijeniti, odnosno ugraditi sve ono što će biti obuhvaćeno i regulirano na segmentu prigodnog optjecajnog novca. To je područje gdje Hrvatska može postići značajne ekonomske učinke, ali i one drugog karaktera. .


Istraživanje međunarodnog tržišta - specifičnosti i izazovi Mirna Leko-Šimić
Bibliografija: 6 jed. . - Summary .


Politika razvoja malog i srednjeg poduzetništva / Anka Mašek, Sunčica Oberman
Bibliografija: 7 jed. . - Summary . - Sažetak: U ovom radu obrađena je politika državne vlasti i uloga lokalne uprave i samouprave u razvoju poduzetništva. Prema programu razvoja Ministarstvo gospodarstva započelo je provođenje politike razvoja malog i srednjeg poduzetništva koja bi se trebala provoditi u okviru lokalne uprave i samouprave. Prema navedenim prioritetnim mjerama navode se promidžba poduzetnika, financijska i stručna pomoć poduzetnicima, razvoj podržavajuće infrastrukture, izobrazba svih sudionika iz Programa poticanja malog gospodarstva, usklađivanje postojećih zakonskih propisa s potrebama malog gospodarstva, podrška tehnološkom razvitku malog gospodarstva s velikim poduzetnicima. U okviru ovog rada obrađena je potreba za poduzetničkim centrima, poduzetničkim inkubatorima i malim poslovnim zonama. . - Svrha je ove politike pokrenuti gospodarski razvoj i povećati zaposlenost. .


Ekonomski časopisi u obradi Instituta za znanstvene informacije iz Philadelphie Zagorka Majstorović
Bibliografija: 7 jed. . - Summary .


Municipalne obveznice kao mogući oblik dugoročnog financiranja potreba lokalne samouprave Stipan Penavin
Bibliografija: 8 jed. . - Summary . - Sažetak: Tema koja je razrađena u radu bavi se s dv a problema; načinom financiranja investicija na razini lokalne samouprave i afirmacijom municipalne obveznice kao financijskog instrumenta koji je do sada bio nedovoljno zastupljen u hrvatskoj gospodarskoj gospodarskoj praksi. U prvom slučaju radi se o problemu koji nastaje u trenutku kada potrebe za investicijama na razini lokalne samouprave nadilaze mogućnosti proračuna za njihovim financiranjem. Lokalna samouprava je u takvim okolnostima prisiljena tražiti sredstva iz eksternih izvora. Kod nas se to uglavnom svodilo na vrlo uzak izbor načina financiranja, zapravo isključivo na korištenje bankarskih kredita, koji su u proteklom razdoblju odobravani pod dosta nepovoljnim uvjetima. . - U radu se sugerira uvođenje nove prakse financiranja investicija na razini lokalne samouprave kroz emisiju municipalnih obveznica. U tom smislu razrađena su osnovna načela funkcioniranja municipalne obveznice kao vrijednosnog papira i financijskog instrumenta. Osim toga, izrađena je usporedna analiza s drugim eksternim izvorima, pri čemu su se pokušale utvrditi osnovne prednosti municipalne obveznice za financiranje investicija na razini lokalne samouprave. Također je izvršena analiza mogućnosti i perspektive uvođenja muncipalne obveznice u hrvatsku gospodarsku praksu. .


Komercijalni zapis kao instrument kratkoročnog korporacijskog financiranja Anka Mašek, Stipan Penavin
Bibliografija: 8 jed. . - Summary .


Hrvatska i WTO : pravno-ekonomski aspekti / Ivana Barković, Mira Lulić
Bibliografija: 9 jed. . - Sažetak: Nakon sedam godina složenog procesa, Hrvatska je u studenom 2000. godine postala punopravnom članicom WTO-a. Dihotomija (javnog) mišljenja vezana uz otvaranja vrata hrvatskog tržišta stranoj konkurenciji upozorava kako je riječ o kompleksnoj problematici učlanjenja koja testira spremnost Vlade i adekvatnost tretmana vanjske trgovine u balansiranju prava i obveza na kojima WTO počiva. Autorice u ovom članku prikazuju pravno-tehničku stranu WTO-a te komentiraju neke ekonomske aspekte hrvatskog članstva kako bi doprinijeli transparentnosti problematike vezane uz WTO. . - Summary: After seve years ofthe complex process, Croatia bacame a full member of WTO in November, 2000. The dichotomy of (public) opinion connected with Croatian market door opening to foreign competition, warns about the complex problem of membership which tests the readiness of the Government and adequacy of the foreign trade treatment in the balancing of the right and obligations that the WTO is based on. The authors present legal and technical side of WTO and comment some economic aspects of Croatian membership in order to contribute to the transience of the problem connected with WTO. .


Čimbenici motivacije poljoprivrednika / Božidar Petrač
Bibliografija: 10 jed. . - Summary .


Međunarodna ekonomska strategija u funkciji ekonomskog razvoja zemalja u tranziciji i globalizacija u ekonomiji Desimir Bošković, Mladen Vukčević
Bibliografija: 14 jed. - Summary. - Sažetak: Zemlje u tranziciji, odnosno bivše socijalističke zemlje, imaju izražen interes za razvijanje različitih oblika bilateralne i multilateralne suradnje u Europi, na Balkanu, kao i na Mediteranu. Regionalna suradnja danas predstavlja važan oblik integracijskih procesa u Europi. Obuhvaća brojne oblike multilateralnog povezivanja zemalja, kao što su Radna zajednica Alpe Adria, Radna zajednica podunavskih regija, Centralnoeuropska inicijativa (ranije Heksagonala), Mitteleuropa, Europaregija, Nordijski savjet, Regio Basiliensis, Višegradska grupa (Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska), Baltička suradnja, Crnomorska suradnja, suradnja u jugoistočnoj Europi i Pakt stabilnosti. No regionalna ekonomska i politička suradnja nije dostatna za brži razvoj zemalja u tranziciji. - Nužna je međunarodna ekonomska suradnja, uz ekonomsku i socijalnu podršku razvijenog svijeta i važnijih integracija. Teoretičari Zapada smatraju da je "tajna uspjeha" određene zemlje u smišljenoj i dobro vođenoj razvojnoj strategiji. Osim ekonomske strategije za razvitak zemlje važna je uporaba pravilne makroekonomske politike te reguliranja instrumenata realizacije ekonomskih ciljeva i učinkovito upravljanje raspoloživim resursima. Da bi se ostvarili dugoročno utvrđeni ciljevi razvoja zemlje, nužno je primijeniti jednu ili više međunarodnih ekonomskih strategija. Njihovu teorijsku podlogu treba tražiti u teoriji međunarodne razmjene, u teoriji specijalizacije kao njezinom segmentu, te u teoriji međunarodnog ekonomskog razvoja. - Stoga autori navode najvažnije strategije u funkciji ekonomskog razvoja te njihovu praktičnu primjenu i ostvarene rezultate u pojedinim zemljama svijeta.


Temeljna pitanja teorije optimalnih valutnih područja / Dražen Koški
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 14 jed. . - Summary .


Ekonomske implikacije poslovnih spajanja i preuzimanja - osnovica antitrustnog zakonodavstva Nataša Rupčić
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 16 jed. . - Summary .


Analitički ekonomski pristup budućem sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske Europskoj uniji Ljubomir Baban, Kata Ivić
Bibliografija: 16 jed. . - Summary . - Sažetak: Ovaj članak se u neformalnom smislu riječi, sastoji iz dvaju dijelova: 1. institucijske razrade Europoske unije i trećih zemalja, 2. položaju RH u njezinim pridruživanju Europskoj uniji. Najznačajnija je Europska unija međunarodna integracija u Europi. Postoji nekoliko načina njezine suradnje s trećim zemljama. Treća je zemlja RH u odnosu na Europsku uniju. Za razvitak je nekog gospodarskog subjekta i gospodarstva u cjelini bitna pretpostavka tržište. Republici Hrvatskoj, za njezin brži razvoj bitno je veće tržište u odnosu na domicilno. Jedan je od mogućih načina povećanja tržišta proširenje na tržište zemalja Europske unije. U ovom će se radu dati težište institucijskom i funkcionalnom pridruživanju RH Europskoj uniji. .


Istraživanje tržišta (marketinga) kao znanost u sustavu znanosti Ljubomir Baban
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 20 jed. . - Summary .


Suvremene informatičke tehnologije i razvitak maloprodaje / Zdenko Segetlija, Maja Lamza-Maronić
Bibliografija: 23 jed. . - Summary . - Sažetak: U ovome su radu autori ukazali na ulogu "virtualne" maloprodaje i softverskog informacijskog sustava GIS-a u oblikovanju novih maloprodajnih poslovnih jedinica i u unapređenju planiranja prostornoga razmještaja maloprodajne mreže. Dostignuća suvremenih informatičkih tehnologija omogućila su znatno ubrzanje svih poslovnih i kupoprodajnih procesa. Također, zahvaljujući dostignućima suvremenih informatičkih tehnologija i dalje se racionalizira uporaba čimbenika radnoga procesa u maloprodaji: prostora, zaliha, radne snage i sl. .


Inovativni podsustavi menadžmenta / Dario Dunković
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 35 jed. . - Sažetak: U radu se razmatra utjecaj informacijske tehnologije na suvremene poslovne sustave, polazi se od zahtjeva sofisticiranog pristupa kojim bi se prioritetno restrukturirao postojeći menadžment - sustav. Potrebita je neophodna trnzicija poslovanja uvođenjem aplikativnih rješenja elektronskog poslovanja. U članku će biti obrađena problematika koja se odnosi na nastajanje i razvoj novih inovativnih podsustava menadžmenta (MIT, CRM, SCM, VBM, KM) i njihova svrha u novoj ekonomiji, kao i značaj inteligentne organizacije u kojoj djeluju. Bit će razmotrene inovativne mjere uspješnosti poslovanja, zasnovane na financijskom menadžmentu koji koristi princip dodane vrijednosti. Menadžment funkcionira u uvjetima u kojima je strategija konkurencije usmjerena na ljudsko znanje, informacijsku tehnologiju i kupca. . - Pored uloge menadžmenta znanja (KM), menadžment je odnosa s kupcem (CRM) jedan od kritičnih čimbenika prilagođavanja marketinga elektronskom poslovanju. Ovaj je članak doprinos poimanju modernog poslovnog sustava i nove ekonomije. . - Summary: The article considers the influence of information technology on contemporary business systems, starting from sophisticated approachof priority restruturing the present management system. It is necessary to transform the business through applicative implementation of electronic business. The article elaborates the issue related to emerging and development of the new innovative subforms of management (MIT, CROM, SCM, VBM, KM) and their role in the new economy environment, and it will also mention the significance of intelligence organization in which they operate. It considers innovative measures of business performance established on financial management that is based on value added principle. Management is functioning under conditions where strategy is focused on human knowledge, information technology and a customer. . - In addition to Supply-Chain Management (SCM) and Knowledge management, Customer Relationship Management is one of the most critical factors of marketing adaptation to electronic business concept. The article is represents the contribution to comprehension of modern business system and a new economy. .


Od ekonomske vrijednosti tvrtke do menadžmenta i nagrađivanja za stvorenu ekonomsku vrijednost Branko Novak
Isti članak u Zborniku radova Ekonomskog fakulteta u Mostaru 2003. . - Bilješke uz tekst ; bibliografija: 20 jed. . - Summary .

Upute
 • Upute
 • Klasifikacijske oznake
 • Predmetni sustav
Radno vrijeme
 • pon - čet: 08:15-19:45
 • pet: 08:15-18:45
 • sub: 08:15-13:45
Kontakt
 • knjiznica@efzg.hr
Knjižnice
 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica
 • Knjižnice grada Zagreba
 • Ekonomski fakultet Osijek
 • Ekonomski fakultet Rijeka
 • Ekonomski fakultet Split
 • više ...
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.